Nichiren Shoshu Gongyo Text

photocopies of the Little Brown Book
Myo ho ren ge kyo.

Hoben-pon. Dai ni.

Niji seson. Ju sanmai. Anjo ni ki. Go shari-hotsu. Sho-but chi-e.
Jinjin muryo. Go chi-e mon. Nange nannyu. Issai shomon.
Hyaku-shi-butsu. Sho fu no chi. Sho-i sha ga. Butsu zo shingon.
Hyaku sen man noku. Mushu sho butsu. Jin gyo sho-butsu. Muryo doho.
Yumyo shojin. Myosho fu mon. Joju jinjin. Mi-zo-u ho. Zui gi sho
sestsu. Ishu nange. Shari-hotsu. Go ju jo-butsu irai. Shuju innen.
Shuju hiyu. Ko en gonkyo. Mu shu hoben. Indo shujo. Ryo ri sho
jaku. Sho-i sha ga. Nyorai hoben. Chiken hara-mitsu. Kai i
gu-soku. Shari-hotsu. Nyorai chiken. Kodai jinnon. Muryo muge.
Riki. Mu-sho-i. Zenjo. Gedas. Sanmai. Jin nyu musai. Joju issai.
Mi-zo-u ho. Shari-hotsu. Nyorai no. Shuju funbetsu. Gyo ses sho
ho. Gon-ji nyunan. Ekka shushin. Shari-hotsu. Shu yo gon shi.
Muryo muhen. Mi-zo-u ho. Bus shitsu joju. Shi shari-hotsu. Fu shu
bu setsu. Sho-i sha ga. Bus sho joju. Dai ichi ke-u. Nange shi ho.
Yui butsu yo butsu. Nai nokujin. Shoho jisso.

Sho-i shoho. Nyo ze so. Nyo ze sho. Nyo ze tai. Nyo ze riki. Nyo
ze sa. Nyo ze in. Nyo ze en. Nyo ze ka. Nyo ze ho. Nyo ze honmak
kukyo to.

Myo ho ren ge kyo.

Nyorai ju-ryo-hon. Dai ju-roku.

Niji butsu go. Sho bo-satsu gyu. Issai diashu. Sho zen-nanshi.
Nyoto to shinge. Nyorai jotai sh go. Bu go daishu. Nyoto to shinge.
Nyorai jotai shi go. U bu go. Sho daishu. Nyoto to shinge. Nyorai
jotai shi go. Zeji bo-satsu daishu. Mi-roku i shu. Gassho byaku
butsu gon. Seson. Yui gan ses shi. Gato to shinju butsu-go. Nyo ze
san byaku i. Bu gon. Yui gan ses shi. Gato to shinju butsu-go. Niji
seson. Chi sho bo-satsu. San sho fu shi. Ni go shi gon. Nyoto tai
cho. Nyorai hi-mitsu. Jinzu shi riki. Issai seken. Tennin gyu.
Ashu-ra. Kai i kon shaka-muni-butsu. Shus shaku-shi gu. Ko gayajo
fu on. Za o dojo. Toku a-noku-ta-ra san-myaku sanbodai. Nen
zen-nanshi. Go jitsu jo-butsu irai. Muryo muhen. Hyaku sen man noku.
Nayuta ko. Hi nyo go hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi. Sanzen dai
sen sekai. Ke shi u nin. Matchi mijin. Ka o tobo. Go hyaku sen man
noku. Nayuta. Asogi koku. Nai ge ichi-jin. Nyo ze to gyo. Jin ze
mijin. Sho zen-nanshi. O i unga. Ze sho sekai. Ka toku shiyui
kyokei chi go. Shu fu. Mi-roku bo-sat to. Ku byaku butsu gon.
Seson. Ze sho sekai. Muryo muhen. Hi sanju sho chi. Yaku hi
shin-riki sho gyu. Issai shomon. Hyaku-shi-butsu. I mu-rochi. Fu
no shiyui. Chi go genshu. Gato ju A-yui-ot-chi-ji. O ze ji chu.
Yaku sho fu das seson. Nyo ze sho sekai. Muryo muhen. Niji butsu
go. Dai bosas shu. Sho zen-nanshi. Konto funmyo. Sengo nyoto. Ze
sho sekai. Nyaku jaku mijin. Gyu fu jaku sha. Jin ni i jin.
Ichi-jin ikko. Ga jo-butsu irai. Bu ka o shi. Hyaku sen man noku.
Nayuta. Asogi ko. Ji ju ze rai. Go jo zai shi. Shaba sekai. Seppo
kyoke. Yaku o yosho. Hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi koku. Dori
shujo. Sho zen-nanshi. O ze chugen. Ga setsu nen-do-but to. U bu
gon go. Nyu o nehan. Nyo ze kai i. Hoben fun-betsu. Sho
zen-nanshi. Nyaku u shujo. Raishi ga sho. Ga i butsu-gen. Kan go
shin to. Sho kon rindon. Zui sho o do. Shosho ji setsu. Myoji
fudo. Nenki daisho. Yaku-bu gen gon. To nyu hehan. U i shuju
hoben. Setsu mimyo ho. No ryo shujo. Hok kangi shin. Sho
zen-nanshi. Nyorai ken sho shujo. Gyo o shobo. Toku hak ku ju sha.
I ze nin setsu. Ga sho shukke. toku a-noku-ta-ra san-myaku sanbodai.
Nen ga jitsu. Jo-butsu irai. Ku-on nyaku shi. Tan ni hoben. Kyoke
shujo. Ryo nyu butsu-do. Sa nyo ze setsu. Sho zen-nanshi. Nyorai
sho en kyoden. Kai i dodas shujo. Waku sek koshin. Waku set tashin.
Waku ji koshin. Waku ji tashin. Waku ji koji. Waku ji taji. Sho
sho gon-setsu. Kai jitsu fu ko. Sho-i sha ga. Nyorai nyojit chiken.
Sangai shi so. Mu u shiji. Nyaku tai nyaku shutsu. Yaku mu zai-se.
Gyu metsu-do sha. Hi jitsu hi ko. Hi nyo hi i. Fu nyo san-gai. Ken
no sangai. Nyo shi shi ji. Nyorai myo ken. Mu u shaku-myo. I sho
shujo. U shu-ju sho. Shuju yoku. Shuju gyo. Shuju oku-so. Fun-bek
ko. Yoku ryo sho sho zengon. I nyakkan innen. Hiyu gonji. Shuju
seppo. Shosa butsu-ji. Mi zo zan pai. Nyo ze. Ga jo-butsu irai.
Jindai ku-on. Jumyo muryo. Asogi ko. Joju fu-metsu. Sho
zen-nanshi. Go hon gyo bo-satsu do. Sho jo jumyo. Kon yu mi jin.
Bu bai jo shu. Nen kon hi jitsu metsu-do. Ni ben sho gon. To shu
metsu-do. Nyorai i ze hoben. Kyoke shujo. Sho-i sha ga. Nyaku
buku-ju o se. Haku-toku shi nin. Fu shu zengon. Bingu gesen. Ton
jaku go-yoku. Nyu o oku-so. Moken mo chu. Nyakken nyorai. Jo zai
fu-metsu. Ben ke kyoshi. Ni e endai. Fu no sho o. Nan zo shi so.
Kugyo shi shin. Ze ko nyorai. I hoben setsu. Bi ku to chi. Sho-bus
shus-se. Nan ka chigu. Sho-i sha ga. Sho haku-toku nin. Ka muryo.
Hyaku sen man nok-ko. Waku u ken butsu. Waku fu ken sha. I shiji
ko. Ga sa ze gon. Sho bi-ku. Nyorai nan ka tokken. Shi shujo to.
Mon nyo ze go. Hit to sho o. Nanzo shi so. Shin ne renbo. Katsu-go
o butsu. Ben shu zengon. Ze ko nyorai. Sui fu jitsu metsu. Ni gon
metsu do. U zen-nanshi. Sho-butsu nyo rai. Ho kai nyo ze. I do
shu-jo. Kai jitsu fu do. Hi nyo roi. Chi-e so-datsu. Myo ren
ho-yaku. Zen ji shubyo. Go nin ta sho shi-soku. Nyaku ju niju.
Nai-shi hyaku-shu. I u ji-en. On shi yo-koku. Sho shi o go. On ta
doku-yaku. Yaku hotsu monran. Enden u ji. Zeji go bu. Gen rai ki
ke. Sho shi on doku. Waku shitsu honshin. Waku fu shis sha. Yo ken
go bu. Kai dai kangi. Haiki monjin. Zen nan non ki. Gato guchi.
Go buku doku-yaku. Gan ken kuryo. Kyo shi jumyo. Bu ken shi to.
Kuno nyo ze. E sho kyobo. Gu ko yaku-so. Shiki ko mimi. Kai shitsu
gu-soku. Toshi wago. Yo shi ryo buku. Ni sa ze gon. Shi dai
ro-yaku. Shiki ko mimi. Kai shitsu gu-soku. Nyoto ka buku. Soku jo
kuno. Mu bu shugen. Go sho shi chu. Fu shis shin ja. Ken shi
ro-yaku. Shiki ko gu ko. Soku-ben buku shi. Byo jin jo yu. Yo
shis-shin ja. Ken go bu rai. Sui yak-kangi monjin gu-shaku ji byo.
Nen yo go yaku. Ni fu do buku. Sho-i sha ga. Dokke jinnyu. Ship
ponshin ko. O shi do shki ko yaku. Ni i fu mi. Bu sa ze nen. Shi
shi ka min. I doku sho chu. Shin kai ten do sui ken ga ki. Gushak
ku- ryo. Nyo ze ko yaku. Ni fu ko buku. Ga kon to setsu hoben. Ryo
buku shi yaku. Soku sa ze gon. Nyoto to chi. Ga kon sui ro. Shi ji
i shi. Ze ko ro yaku. Kon ru zai shi. Nyo ka shu buku. Mot tsu fu
sai. Sa ze kyo i. Bu shi ta-koku. Ken shi gen go. Nyo bu i shi.
Zeji sho shi. Mon bu haiso. Shin dai uno. Ni sa ze nen. Nyaku bu
zai sha. Jimin gato. No ken kugo. Konja sha ga. On so ta koku. Ji
yui koro. Mu bu jiko. Jo e hikan. Shin zui shogo. Nai chi shi
yaku. Shiki ko mimi. Soku shu buku shi. Doku byo kai yu. Go bu mon
shi. Shi chi toku sai. Jin ben rai ki. Gen shi ken shi. Sho
zen-nanshi. O i unga. Ha u nin no. Ses-shi ro-i. Komo zai fu. Hot
cha. Seson. Butsu gon. Ga yaku nyo ze. Jo-butsu irai. Muryo muhen.
Hyaku sen man noku. Nayuta. Asogi ko. I shujo ko. I hoben-riki.
Gon to metsu-do. Yaku mu u no. Nyo ho setsu ga. Komo ka sha. Niji
seson. Yoku ju sen shigi. Ni setsu ge gon.

Ji ga toku bu rai. Sho kyo sho kosshu. Muryo hyaku sen man. Oku sai
asogi. Jo seppo kyoke. Mushu oku shujo. Ryo nyu o butsu-do. Nirai
muryo ko. I do shujo ko. Hoben gen nehan. Ni jitsu fu metsu-do. Jo
ju shi seppo. Ga jo ju o shi. I sho jin-zu-riki. Ryo tendo shujo.
Sui gon ni fu ken. Shu ken ga metsu-do. Ko kuyo shari. Gen kai e
renbo., Ni sho katsu-go shin. Shujo ki shin-bukui. Shichi-jiki i
nyunan. Isshin yok ken butsu. Fu ji shaku shinmyo. Ji go gyo shuso.
Ku shutsu ryojusen. Ga ji go shujo. Jo zai shi fu-metsu. I
ho-ben-rik ko. Gen u metsu fu-metsu. Yo-koku u shujo. Kugyo shingyo
sha. Ga bu o hi chu. I setsu mujo ho. Nyoto fu mon shi. Tan ni ga
metsu-do. Ga ken sho shujo. Motsu-zai o kukai. Ko fu I gen shin.
Ryo go sho katus-go. In go shin renbo. Nai shutsu I seppo.
Jin-zu-riki nyo ze. O asogi ko. Jo zai ryojusen. Gyu yo sho jusho.
Shujo ken ko jin. Dai ka sho sho ji. Ga shi do annon. Tennin jo
juman. Onrin sho do-kaku. Shuju ho shogon. Hoju ta keka. Shujo sho
yu-raku. Shoten gyaku tenku. Jo sas shu gi-gaku. U mandara ke. San
butsu gyu daishu. Ga jodo fu ki. Ni shu ken sho jin. Ufu sho kuno.
Nyo ze shitsu juman. Ze sho zai shujo. I aku-go innen. Ka asogi ko.
Fu mon sanbo myo. Sho u shu ku-doku. Nyuwa shichi-jiki sha. Sokkai
ken gashin. Zai shi ni seppo. Waku-ji shi shu. Setsu butsu-ju
muryo. Ku nai ken bussha. I setsu butsu nan chi. Ga chi-riki nyo
ze. Eko sho muryo. Jumyo mushu ko. Ku shugo sho toku. Nyoto u chi
sha. Mot to shi sho gi. To dan ryo yo jin. Butus-go jip puko. Nyo
I zen hoben. I ji o shi ko. Jitsu zai ni gon shi. Mu no sek komo.
Ga yaku I se bu. Ku sho kugen sha. I bonbu tendo. Jitsu zai ni gon
metsu. I joken go ko. Ni sho kyoshi shin. Ho-itsu jaku go-yoku. Da
o aku-do chu. Ga jo chi shujo. Gyo do fu gyo do. Zui o sho ka do.
I ses shuju ho. Mai ji sa ze nen. I ga ryo shujo. Toku nyu mu-jo
do. Soku joju busshin.

Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo, Nam-myoho-renge-kyo.

Douglas Brick / dbrick@speakeasy.net
Last modified: Fri Jan 28 15:25:08 PST 2005